ALGEMENE VOORWAARDEN

Hypnotherapie Heemskerk hanteert deze algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden Hypnotherapie Heemskerk 2015

  1. Algemeen

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle lopende en nieuwe overeenkomsten tussen Hypnotherapie Heemskerk (kvk nr. 57940789) en wederpartij (hierna ‘Cliënt’), en verder op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen van Hypnotherapie Heemskerk met of voor Cliënt, inclusief alle daarmee verband houdende contractuele en buitencontractuele verbintenissen (hierna ‘de Overeenkomst’). Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van natuurlijke personen en rechtspersonen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst en alle personen die enige aansprakelijkheid (kunnen) hebben in dat verband.

1.2. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek, alsmede 7a:1680 Burgerlijk Wetboek, aanvaard en uitgevoerd door Hypnotherapie Heemskerk, waaronder tevens wordt begrepen iedere advocaat of jurist handelend namens Hypnotherapie Heemskerk of onder de naam van Hypnotherapie Heemskerk. Hypnotherapie Heemskerk is bevoegd bij de uitvoering van de Overeenkomst andere hypnotiseurs in te schakelen.

1.3. Deze algemene voorwaarden zijn in te zien en te downloaden op de website www.hypnotherapieheemskerk.nl. Deze voorwaarden worden op eerste verzoek kosteloos schriftelijk of digitaal toegezonden.

2. Relatie Hypnotherapie Heemskerk – Cliënt

2.1. Hypnotherapie Heemskerk spant zich in de Overeenkomst met Cliënt met de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid uit te voeren zonder daarbij in te staan voor of gehouden te zijn tot enig specifiek resultaat. De uitvoering van de Overeenkomst geschiedt uitsluitend ten behoeve van Cliënt. Cliënt verstrekt aan Hypnotherapie Heemskerk gevraagd en ongevraagd alle informatie die van belang is of kan zijn voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst. Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van alle aan Hypnotherapie Heemskerk verstrekte informatie. Alle gevolgen van de eventuele onjuistheid en onvolledigheid daarvan, komen voor rekening en risico van Cliënt.

2.2. Cliënt wordt geacht de opdracht (Overeenkomst) mede aan door Hypnotherapie Heemskerk in het belang van Cliënt ingeschakelde derden te hebben gegeven, onverlet de gedragsregels van de toepasselijke beroepsorganisaties. Hypnotherapie Heemskerk is gemachtigd bij de inschakeling van zulke derden namens Cliënt een beperking van aansprakelijkheid te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek is uitgesloten.

3. Aansprakelijkheid Hypnotherapie Heemskerk

3.1. Zodra Cliënt een mogelijke grond voor een aansprakelijkheid van Hypnotherapie Heemskerk heeft vastgesteld of redelijkerwijs had behoren vast te stellen, is Cliënt gehouden om onverwijld en in ieder geval binnen één maand daarna met bescheiden gestaafd en deugdelijk onderbouwd het bestaan van deze aanspraak jegens Hypnotherapie Heemskerk schriftelijk aan Hypnotherapie Heemskerk mede te delen op straffe van verval van dat recht. Iedere aanspraak jegens Hypnotherapie Heemskerk vervalt een jaar nadat die mededeling door Cliënt is geschied, althans had behoren te geschieden, tenzij die aanspraak inmiddels bij de bevoegde rechter of college aanhangig is gemaakt. Hypnotherapie Heemskerk is niet gehouden tot enige schadevergoeding of overige compensatie jegens Cliënt indien Cliënt op het moment van het ontstaan die aansprakelijkheid diens verplichtingen jegens Hypnotherapie Heemskerk niet tijdig is nagekomen, zoals zonder beperking het voldoen van het verschuldigde honorarium. Het recht van Cliënt om de Overeenkomst met Hypnotherapie Heemskerk te ontbinden is uitgesloten.

3.2. De aansprakelijkheid van Hypnotherapie Heemskerk of van (voorheen) bij Hypnotherapie Heemskerk werkzame personen jegens opdrachtgevers en derden voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, is steeds beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Hypnotherapie Heemskerk in het desbetreffende geval aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de desbetreffende polis. Indien en voor zover de beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen aanspraak op uitkering geeft, is Hypnotherapie Heemskerk van iedere aansprakelijkheid uitgesloten. De aansprakelijkheidsuitsluiting van dit artikel geldt eveneens in geval Hypnotherapie Heemskerk ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid.

3.3. De aansprakelijkheid van Hypnotherapie Heemskerk gaat nooit verder dan het bepaalde in deze algemene voorwaarden, ongeacht of er sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit andere hoofde zoals onrechtmatige daad. Hypnotherapie Heemskerk komt geen beroep toe op uitsluiting van aansprakelijkheid indien de betreffende schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Hypnotherapie Heemskerk of diens leidinggevend personeel. Cliënt erkent en aanvaardt dat het door Hypnotherapie Heemskerk gehanteerde honorarium is vastgesteld met inachtneming van de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel. In het kader van dit artikel geldt een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis. Anderen dan Cliënt kunnen aan de Overeenkomst en de (niet-) uitvoering daarvan geen rechten ontlenen. Cliënt vrijwaart Hypnotherapie Heemskerk voor alle mogelijke aanspraken van derden in dit verband.

3.4. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen Hypnotherapie Heemskerk en Cliënt door middel van elektronische mail met elkaar communiceren. Hypnotherapie Heemskerk en Cliënt zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van elektronische mail, op voorwaarde dat beide partijen al hetgeen zullen doen dat redelijkerwijze van hen verwacht mag worden ter voorkoming van risico’s in dat verband, zoals het verspreiden van virussen.

4. Honorarium

4.1. Het honorarium van Hypnotherapie Heemskerk wordt berekend op basis van een vast tarief dan wel op basis van een anders vooraf met Client overeengekomen tarief. Hypnotherapie Heemskerk heeft het recht het haar tarieven tussentijds te wijzigen. De wijziging geldt ook indien dit niet vooraf is meegedeeld. Hypnotherapie Heemskerk is steeds gerechtigd van Cliënt een voorschot op het honorarium te verlangen en is tevens gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten zolang geen tijdige betaling heeft plaatsgevonden van aan Cliënt verzonden declaraties. Genoemde bedragen zijn steeds exclusief BTW.

4.2. Betaling van de declaraties van Hypnotherapie Heemskerk dient voorafgaand aan een consult dan wel contant op de dag van de afspraak te geschieden, doch indien anders door Hypnotherapie Heemskerk met Client overeengekomen, binnen 14 dagen na factuurdatum, en in geval van enige tekortkoming van Cliënt onverwijld. Cliënt is niet gerechtigd tot het toepassen van verrekening of opschorting. Cliënt is gehouden tot het stellen van zekerheid en/of tot inbetalinggeving, indien opeisbare vorderingen van Hypnotherapie Heemskerk op Cliënt en/of groepsmaatschappijen en meerderheidsdeelnemingen van Cliënt onvoldaan blijven. Hypnotherapie Heemskerk is in dat kader onherroepelijk gemachtigd namens Cliënt aan zichzelf te verpanden al hetgeen Hypnotherapie Heemskerk van Cliënt onder zich heeft of aan Cliënt verschuldigd is. Bij niet-betaling binnen de gestelde termijn, is de Cliënt van rechtswege in verzuim, zonder dat daartoe enige sommatie of ingebrekestelling noodzakelijk is, en wordt hij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119 en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek dan wel indien Cliënt een natuurlijke persoon of rechtspersoon is die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf (handelsovereenkomst), artikel 6:119a en 6:120 van het Burgerlijk Wetboek, welke rente wordt berekend vanaf de vijftiende dag na dagtekening van de betreffende declaratie. Alle (buiten-)gerechtelijke kosten van Hypnotherapie Heemskerk die verband houden met de invordering van diens vorderingen komen voor rekening van Cliënt. Deze kosten worden vastgesteld op tenminste 15% van het in hoofdsom verschuldigde bedrag, met in alle gevallen een minimum van EUR 150,- onverminderd het recht van Hypnotherapie Heemskerk op volledige vergoeding indien de werkelijke kosten hoger zijn.

4.3. Hypnotherapie Heemskerk heeft het recht hetgeen Hypnotherapie Heemskerk van Cliënt te vorderen heeft of zal hebben, te verrekenen met hetgeen Hypnotherapie Heemskerk aan Cliënt verschuldigd is of redelijkerwijs zal worden.

5. Overig

5.1. Cliënt verleent Hypnotherapie Heemskerk door het aangaan van een Overeenkomst, toestemming voor automatische verwerking van door Hypnotherapie Heemskerk verzamelde en te verzamelen bedrijfs- en persoonsgegevens van Cliënt.

5.2. De huidige en toekomstige rechten van intellectuele of industriële eigendom verband houdende met de uitvoering van de Overeenkomst, berusten uitsluitend bij Hypnotherapie Heemskerk respectievelijk komen alleen Hypnotherapie Heemskerk toe. Het is Cliënt niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen/of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijk karakter en geheimhouding. Het is Cliënt verder verboden producten van Hypnotherapie Heemskerk, waaronder mede begrepen adviezen, rapporten en werkwijzen, een en ander in de ruimste zin des woord, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.

5.3. Indien één of meer bepalingen uit de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar blijken, worden die hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de bewoording van deze in de plaats getreden bepalingen.

5.4. Nederlands recht is op de Overeenkomst van toepassing met uitsluiting van alle andere toepasselijke rechtsstelsels. Over geschillen in verband met de Overeenkomst zal door geen van partijen enige mededeling aan derden worden gedaan anders dan aan gebruikelijke bij de oplossing van dat geschil betrokken partijen zoals juridisch adviseurs, rechtscolleges en deskundigen. Geschillen worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank te Haarlem, Nederland.

5.5. Eventuele algemene voorwaarden van Cliënt worden niet aanvaard door Hypnotherapie Heemskerk en zijn niet afdwingbaar door Cliënt jegens Hypnotherapie Heemskerk.

Call Now Button